کد درجه بندی کیفیت تایر

این کدگذاری توسط اداره امنیت حمل و نقل جاده های ملی آمریکا تدوین گردیده است برای تست تایر در سه دسته اصلی زیر

1- پوشش آج تایر: میزان سایش تایر را در مقایسه با سایر تولیدات آن کارخانه مقایسه می کند. نمره 100 درجه پایه تایر می باشد. نابراین تایری با درجه 200 از لحاظ تئوری دو مرتبه بیشتر از تایری با درجه 100 آج هایش باقی می ماند.

2- چسبندگی: درجه های کشش تایر عبارتند از AA، A، B و C که AA بالاترین درجه را دارا می باشد. این کد بیانگر قابلیت ایستایی تایر بروی مسیرهای خیس و بارانی استاندارد دولت آمریکا که می باشد.

3- دما: درجه دما، از بیشترین به کمترین عبارتند از A، B و C. این کد بیانگر قابلیت تایر در پراکنده نمودن گرمای تولید شده در تایر در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی می باشد. تمامی تایرهایی که درجه ای کمتر از C دریافت کنند، مورد قبول واقع نمی شوند.