آدرس

استان مازندران، تنکابن، کریم آباد، لاستیک حلاجیان

تلفن فروشگاه

011-54288041

زمینه فعالیت

سواری/کامیونی/اتوبوسی

برندها

تراینگل