• TB526STB526S
  • TB526STB526S
  • TB526S

  • * طراحی عرضی و چند وجهی بلوک های آج تایر با هدف افزایش کشش و چنگ زنی تایر، افزایش اتکای مناسب دستگاه روی سطح جاده و همچنین بهبود انتقال متناسب وزن، فشار و نیروهای اعمالی از تایر به سطح جاده. * بهره گیری از مواد و ترکیبات بسیار ویژه در ساخت تایر همراه با طراحی عمیق آج ، با هدف…
  • اطلاعات بیشتر
 • TB599ATB599A
  • TB599ATB599A
  • TB599A

  • * طراحی عمیق آج تایر به منظور ارتقاء میزان کارکرد و افزایش مقاومت تایر در برابر برش. * دارای دیواره و شانه های کناری بسیار قدرتمند با هدف افزایش کشش ، چنگ زنی و پایداری جانبی تایر در سطوح مختلف عملیاتی. * طراحی شده برای انواع عملیات های بسیار سخت بهره برداری و استخراج از معادن. * طراحی مهندسی شده…
  • اطلاعات بیشتر