مشخصات تایر

دیواره تایر، کناره های بیرونی و داخلی تایر می شود که دارای اطلاعات منحصر به فرد در سه زمینه اصلی میباشد.

1- مشخصات تایر

مشخصات اصلی تایر شما را بیان می کند:

• پهنای تایر

عرض تایر که با مسیر در تماس می باشد.
• نسبت ارتفاع دیواره به پهنای تایر

یا همان نسبت منظر تایر می باشد که بیانگر نسبت ارتفاع دیواره تایر به پهنای تایر و بر اساس درصد می باشد.

• ساختار تایر

که تایرهایی که دارای ساختار رادیال (سیمی) باشند با حرف R و تایرهایی که دارای ساختار نخی (بایاس) باشند با نشان – نمایش داده می شوند.

• قطر رینگ چرخ

نشان دهنده سایز رینگ (اینچ) می باشد که تایر بروی آن نصب می گردد.

• شاخص بار

نشان دهنده قابلیت تحمل بار بروی تایر در حالی بیشینه می باشد. این عدد یک شاخص است و با مراجعه به جدول شاخص بار، مقدار وزن قابل تحمل تایر مشخص می گردد.

• شاخص سرعت

نشان دهنده بیشترین سرعتی است که تایر توانایی کارکرد در ان را دارد.