کد اطمینان دپارتمان حمل و نقل آمریکا

این کد به شما این اطمینان را می دهد که مشخصات فنی تایر شما مطابق با استانداردهای دپارتمان حمل و نقل امریکا می باشد و در بر گیرنده اطلاعات زیر می باشد:

کد بین المللی تولید کننده تایر

کد بین المللی کارخانه ای که تایر در آن تولید گردیده است.

هفته ای از سال که تایر در آن تولید گردیده است.

سالی که در آن تایر تولید گردیده است.