عبدالرضا شنبه

آدرس

خوزستان، اهواز، خیابان غفاری نبش قنادانزاده ساختمان شنبه

تلفن فروشگاه

061-32222962

زمینه فعالیت

سواری/کامیونی/راهسازی

برندها

جویال