محمود رحیمیان

آدرس

اردبیل، گرمی، خ دکتر بهشتی، پایینتر از فرمانداری، لاستیک رحیمیان

تلفن فروشگاه

045-32643696

زمینه فعالیت

سواری/ کامیونی

برندها

تراینگل/ جویال