آدرس

اردبیل، گرمی، خ دکتر بهشتی، پایینتر از فرمانداری، لاستیک رحیمیان

تلفن فروشگاه

045-32643696

زمینه فعالیت

کامیونی/اتوبوسی

برندها

تراینگل